Адміністрація кафедри:


Презентаційні матеріали для абітурієнтів 

Кафедра інформатики та методики її навчання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки, денна форма навчання) та магістра (1,4 роки, денна / заочна форма навчання). 

 Студенти мають можливість здобути подвійний диплом — український та європейського зразка.


На кафедрі функціонують

 • STEM-центр «Цифрові ерудити»
 • Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика»
 • Спільна науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання  Національної академії педагогічних наук України;
 • Спільна міжнародна (Україна-Польща) науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»;
 • Науково-дослідна лабораторія електронного навчання.

Склад кафедри

12 доцентів:  

1 викладач:  

3 асистенти:


Історія кафедри

Кафедра інформатики створена у 1988 році на базі кафедри математичного аналізу. Першими викладачами цієї кафедри стали: доцент Слєдзінський І. Ф., доцент Піх З. А., доцент Ломакович А. М., старший викладач Дідик Г. В., інженером кафедри працював Господарський Я. Г., лаборантом – Маланюк П. М. Керівництво кафедрою здійснювали: Слєдзінський І. Ф. (до 1999 р.), Мартинюк С. В. (до 2004 р.), Маланюк П. М. (до 2009 р.), Балик Н. Р. (на даний час). У різні роки на кафедрі працювали: доктор технічних наук Приймак М. В., доктор фізико-математичних наук Боднар Д. І.


Напрями наукової роботи

1. Розвиток сучасної STEM-освіти та навчання протягом життя.Методика формування цифрових компетентностей в системі підготовки школярів; створення навчально-методичних комплексів для освітніх закладів на основі діяльнісного та компетентнісного підходів; сучасні засоби геймифікації для підтримки діяльнісного навчання інформатики.  

2. 3D-технології та технології віртуальної реальностіТеоретичні та практичні аспекти 3D конструювання.  

3. Наукове обґрунтування та методичний супровід технологій хмарних обчислень.Розробка гібридної моделі хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету, яка передбачає інтеграцію загальнодоступних (Google Suite, Microsoft Office 365) приватних (Microsoft Windows Azure, Apache CloudStack) хмар. Розробка віртуальних хмарних лабораторій інформатичних дисциплін, які містять: шаблони та розгорнуті екземпляри віртуальних комп’ютерів,        віртуальні мережі, ЕНМК відповідних навчальних курсів; хмарні засоби організації навчального процесу, збереження даних, комунікації студентів.  

4. Розробка та впровадження технологій електронного та дистанційного навчання.Підготовка фахівців в галузі електронного навчання; вивчення передового досвіду з навчально-методичного забезпечення e-learning; підготовка електронних навчально-методичних комплексів дисциплін; підготовка методичних рекомендацій з використання ЕНКМД у навчальному процесі; участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах з розвитку системи електронного та дистанційного навчання; підвищення кваліфікації викладачів університету з питань розробки та використання електронних навчально-методичних матеріалів для програми дистанційного навчання.


Інформація для абітурієнтів

Наші переваги:

 • сучасні знання з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що ґрунтуються на математичних дисциплінах із врахуванням найновішого світового досвіду ІТ-освіти;
 • поглиблене вивчення англійської мови;
 • викладачі — працівники ІТ-фірм;
 • практично-орієнтоване навчання: комп’ютерні та виробничі практики, стажування в ІТ-компаніях;
 • розвиток практичних і бізнес-орієнтованих навичок;
 • цікаве, живе студентське життя, зустрічі з відомими людьми;
 • можливості наукового та творчого зростання;
 • 100% працевлаштування після завершення навчання.

Ким можуть працювати випускники:

 • прикладний чи системний програміст;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор баз даних;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • учитель інформатики у школах, ліцеях та гімназіях. 

Навчальні предмети, які вивчають студенти спеціальності «Інформатика»

1 курс 
Основи інформатики 
Комп’ютерні мережі та інтернет 
Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем 
Операційні системи 
Програмне забезпечення комп’ютерних систем 
Комп’ютерна практика 
2 курс 
Комп’ютерні мережі та інтернет 
Програмування 
Дискретна математика 
Основи теорії графів 
Бази даних та інформаційні системи 
Комп’ютерна графіка 
Сервісні програми 
Комп’ютерна практика
3 курс 
Інформаційно-комунікаційні технології 
Програмування 
Математична логіка і теорія алгоритмів 
Аналіз алгоритмів 
Web-програмування 
Практикум розв’язування задач з інформатики 
Технології документообігу 
Теорія інформації і кодування 
Методи оптимізації та дослідження операцій 
Комп’ютерна практика 
4 курс 
Методика навчання інформатики 
Методи обчислень 
Комп’ютерне моделювання 
Аналіз алгоритмів 
Web-програмування 
Математична економіка 
Мультимедійні технології 
Програмування для мобільних платформ 
Сучасні технології програмування 
Комп’ютерна практика
Магістратура 
Основи робототехніки 
Основи наукових досліджень 
Алгоритми і теорія складності 
Адміністрування комп’ютерних мереж 
Розробка розподілених систем 
Сучасні операційні системи 
Методика навчання інформатики у вищій школі 
Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці 
Програмна інженерія 
Спеціалізовані мови програмування 
Соціально-правові питання інформатики 
Основи хмарних технологій 
Сучасні web-технології 
Спецкурс (3D-технології)

Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору. 
Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому. 
Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації. 
Розвиток партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики та методики її навчання відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва. 


Кафедра щорічно проводить ACM ICPC1/4 фіналу першості світу з програмування (Південно-Західний регіон)

ІІ -етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, АСМ-ІСРС у Південно-Західному регіоні  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/registration/

Відкриття

Пробний Тур

Основний Тур

Підсумки